Regulamin Konkursu „1,5% dla Twojej organizacji”

Aktualizacja regulaminu 20.03.2024


Mogę na chwilę?

Chcesz porozmawiać o inkluzywności w Twojej organizacji?


 

Organizator:

Wobuzz Monika Czaplicka, NIP 9542624807

Cel konkursu:

Wyłonienie dwóch organizacji pozarządowych (OPP), dla których Agencja Priders przeprowadzi bezpłatnie kampanię reklamową w systemie Meta na rzecz pozyskania 1,5%.

Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 21 lutego 2024 roku do 5 marca 2024 roku (z realizacją nagrody w późniejszym terminie).

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe posiadające status OPP.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest:

  • Posiadanie budżetu minimum 1000 zł do wydania na reklamy w serwisach Meta (Facebook, Instagram).
  • Udostępnienie danych osobowych w celu ich przetwarzania w ramach realizacji konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Wyrażenie zgody na zrobienie case study z kampanii.
  • Przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Twoja organizacja powinna otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej kampanii 1,5%?”.
  • Przesłanie 30-sekundowego filmu (max. 60 sekund), który może zostać wykorzystany jako reklama w kampanii. Film powinien być umieszczony w sieci (nie musi być publicznie, ale żeby można było go zobaczyć; np. w serewisie YouTube, Tiktok, Dailymotion itd.)
 3. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursu.

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do przesłanych filmów pozostają po stronie twórców.
 2. Agencja Priders nabywa prawo do wykorzystania przesłanych filmów na potrzeby kampanii reklamowej, w tym do ich modyfikowania, publikowania i rozpowszechniania.
 3. Prawo autorskie do grafik stworzonych przez Agencję Priders na potrzeby kampanii pozostaje po stronie Agencji.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku organizacji pozarządowych oraz ich logo w materiałach promocyjnych konkursu.

Wybór zwycięzców:

 1. Zwycięzców konkursu wybierze jury powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzi Grzegorz Miecznikowski oraz Monika Czaplicka – osoby założycielskie Priders

 2. Jury oceni zgłoszenia pod kątem:

  • Jasności i precyzyjności odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  • Kreacji i wartości merytorycznej filmu.
  • Potencjału kampanii reklamowej.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 01 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Nagroda:

 1. Główną nagrodą w konkursie jest bezpłatna kampania reklamowa na rzecz pozyskania 1,5% podatku dochodowego, przeprowadzona przez Agencję Priders dla dwóch zwycięskich organizacji.
 2. Kampania reklamowa będzie prowadzona w serwisach Meta (Facebook, Instagram) do końca kwietnia 2024 roku.
 3. Zwycięskie organizacje otrzymają fakturę od Meta za emisję reklam.

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 3. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2024 roku, z aktualizacją 20.03.2024
 5. Od nagrody nie trzeba odprowadzić podatku.